clock menu more-arrow no yes mobile

Filed under:

National League Division Series discussion thread

Scott Rovak-USA TODAY Sports

<blockquote class="twitter-tweet" data-partner="tweetdeck"><p lang="en" dir="ltr">Will <a href="https://twitter.com/Dodgers">@Dodgers</a> respond to <a href="https://twitter.com/Mets">@Mets</a>’ big Game 1 win? Watch on TBS:&#10;<a href="http://t.co/zBwp3nAcaO">http://t.co/zBwp3nAcaO</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/DKLineup?src=hash">#DKLineup</a> <a href="http://t.co/Y4pPsE7PNT">pic.twitter.com/Y4pPsE7PNT</a></p>&mdash; MLB Lineups (@mlblineups) <a href="https://twitter.com/mlblineups/status/652944521261481984">October 10, 2015</a></blockquote>

<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>